Trifier - de escalatie methodieken
Zoeken

Omgaan met grensoverschrijdend gedrag

Vaardigheden en deskundigheid - training

Tijdens de tweedaagse training ‘Omgaan met grensoverschrijdend gedrag’ (vroegsignaleren en de-escalerend handelen) leren medewerkers in zorg, welzijn en speciaal onderwijs passende begeleiding te bieden in complexe en urgente situaties. De methodiek van begeleiding die wordt aangeboden, is erop gericht verbale en non-verbale uitingen van grensoverschrijdend gedrag en agressie te herkennen en hier de-escalerend op te interveniëren. Dit resulteert in een veilig leef- en werkklimaat. 

omgaan met grensoverschrijdend gedrag

Wat kan je verwachten?

Bejegening, bewustwording, conflictvaardigheden, inschattings- en samenwerkingsvaardigheden.

Je ontwikkelt je in kennis en vaardigheden bij het inzetten van:

  • COM: het Crisisontwikkelingsmodel
  • In contact met de cliënt: voor, tijdens en na incidenten
  • Vroegsignalering
  • De-escalerende vaardigheden
  • Houdingscommunicatie
  • SAPREA-model: Signaleren, Analyseren, Plannen, Reageren, Evalueren en Afwikkelen
  • Begeleiding bij zeer hoge spanning en het bieden van alternatieven
  • Angstreductie en ontspanning in zeer spannende situaties
  • Handelingsalternatieven
Voor WIe?

Deze training is bedoeld voor zorgprofessionals uit alle zorgsectoren en medewerkers in het speciaal onderwijs, die zich willen ontwikkelen in het signaleren van spanningsopbouw, het voorkomen van en het omgaan met escalerend gedrag.

leerstijlen kolb voorbeelden
train de trainer zorg
Resultaat
Inzicht, kennis en kunde

Zorgprofessionals krijgen inzicht in hun eigen reactie-, omgangs- en communicatiepatronen ten aanzien van conflictsituaties en agressiehantering. Daarnaast ontwikkelen zij kennis en kunde op het gebied van het signaleren van spanningsopbouw bij cliënten en het interveniëren op grensoverschrijdend gedrag.

Ze zijn in staat om een veilig woon- en werk-klimaat te waarborgen en daar waar sprake is van een onveilige situatie, zijn zij in staat om op een verantwoorde manier in te grijpen en zo het gevaar voor zichzelf, de cliënt(en) en zorgverleners te beperken.

* Klanten aan het woord *

"Trifier heeft ons de vaardigheden geleerd om van beheersing naar vroegsignalering te gaan"
GGz Breburg
“Onze medewerkers voelen zich zekerder en zijn consequenter. Dat zorgt voor helderheid en heeft daardoor een positieve uitwerking op het gedrag van onze leerlingen.”
Yulius SO Lombardia en SO de Wilgen
“De Trifier methodiek is nu echt onderdeel van ons, dagelijks, handelen”
De Riethorst Stromenland
“De trainingen van Trifier sluiten aan op onze praktijk en werken bovendien teamversterkend”
Albert Schweitzer Ziekenhuis
“Door op een uniforme wijze met escalerend gedrag om te gaan, hebben medewerkers meer vertrouwen in elkaar gekregen”
Pluryn
“Vroegsignalering, wat je daar al kan doen om escalatie te voorkomen. We zijn ons daar nu heel bewust van”
Pro Persona - Pompestichting

Twijfel je over de juiste training of programma?
Onze accountmanagers helpen je graag bij het vinden van de juiste training die past bij jouw leervraag.

Bel ons voor advies op +31 (0)161 231118.

Dank voor het invullen!

Bedankt voor het verslag, het wordt doorgestuurd naar de projectmanager.

Trifier draait op SYS Platform SYS Platform - Platform voor Coaches & Opleiders