Trifier - de escalatie methodieken
Zoeken

Training veilig ambulant werken

Vaardigheden en deskundigheid - training

Ambulant werkers komen in verschillende settingen zeer uiteenlopend gedrag tegen. Een heldere positie en pro actieve houding zijn belangrijk voor een goed contact met de cliënt en eventuele huisgenoten. Tegelijkertijd maken deze uitgangspunten deel uit van een preventieve houding bij het creëren van een veilige werkomgeving.

Het bewust en alert zijn op vroege signalen, het inschatten van het risico en het nemen van maatregelen bij oplopende spanning geven vervolgens de mogelijkheid om tijdig het tij te keren en bewust keuzes te maken. Dit kan bij huisbezoek betekenen dat een professional niet alleen gaat, een collega meeneemt of dat de politie wordt ingeseind. Kortom, de professional is proactief in het organiseren van veiligheid voor zichzelf en de hulpvrager en is in staat door professionele communicatietechnieken het gedrag van de cliënt positief te beïnvloeden. Het wordt daarmee niet alleen veiliger maar ook voor iedereen prettiger omdat er beter geluisterd wordt, de kaders duidelijk zijn en de professional regie heeft in de situatie. De cliënt geholpen en de medewerker trots.

Training veilig ambulant werken

Wat kan je verwachten?

Bejegening, bewustwording, conflictvaardigheden, inschattings- en samenwerkingsvaardigheden.

Je ontwikkelt je in kennis en vaardigheden bij het inzetten van:

  • COM: het Crisisontwikkelingsmodel
  • In contact met de cliënt: voor, tijdens en na incidenten
  • Vroegsignalering
  • De-escalerende vaardigheden
  • Houdingscommunicatie
  • Agressie risico inventarisatie bij huisbezoek
  • Regie houden in een vreemde omgeving
  • Angstreductie en ontspanning in spannende situaties
Voor WIe?

Deze training is bedoeld voor professionals uit alle zorgsectoren en het speciaal onderwijs, die ambulant werken en tijdens huisbezoek te maken hebben met grensoverschrijdend gedrag of het risico daarop.

1 op 1 coaching in de zorg
Leren van incidenten
Resultaat
Inzicht, kennis en kunde

Zorgprofessionals krijgen inzicht in hun eigen reactie-, omgangs- en communicatiepatronen ten aanzien van conflictsituaties en agressiehantering. Daarnaast ontwikkelen zij kennis en kunde op het gebied van het signaleren van spanningsopbouw bij cliënten en het interveniëren op grensoverschrijdend gedrag.

Ze zijn in staat om een veilig woon- en werk-klimaat te waarborgen en daar waar sprake is van een onveilige situatie, zijn zij in staat om op een verantwoorde manier in te grijpen en zo het gevaar voor zichzelf, de cliënt(en) en zorgverleners te beperken.

* Klanten aan het woord *

"Trifier heeft ons de vaardigheden geleerd om van beheersing naar vroegsignalering te gaan"
GGz Breburg
“Onze medewerkers voelen zich zekerder en zijn consequenter. Dat zorgt voor helderheid en heeft daardoor een positieve uitwerking op het gedrag van onze leerlingen.”
Yulius SO Lombardia en SO de Wilgen
“De Trifier methodiek is nu echt onderdeel van ons, dagelijks, handelen”
De Riethorst Stromenland
“De trainingen van Trifier sluiten aan op onze praktijk en werken bovendien teamversterkend”
Albert Schweitzer Ziekenhuis
“Door op een uniforme wijze met escalerend gedrag om te gaan, hebben medewerkers meer vertrouwen in elkaar gekregen”
Pluryn
“Vroegsignalering, wat je daar al kan doen om escalatie te voorkomen. We zijn ons daar nu heel bewust van”
Pro Persona - Pompestichting

Twijfel je over de juiste training of programma?
Onze accountmanagers helpen je graag bij het vinden van de juiste training die past bij jouw leervraag.

Bel ons voor advies op +31 (0)161 231118.

Dank voor het invullen!

Bedankt voor het verslag, het wordt doorgestuurd naar de projectmanager.

Trifier draait op SYS Platform SYS Platform - Platform voor Coaches & Opleiders