Trifier - de escalatie methodieken
Zoeken

Vroegsignaleren en de-escaleren op school

Vaardigheden en deskundigheid - training

Het contact met kinderen op de scholen voor bijzonder onderwijs is een belangrijk thema. Er is emotie, boosheid en onvoorspelbaar gedrag bij kinderen en dit geeft medewerkers een gevoel van onmacht.

Trifier biedt medewerkers praktische handvatten te bieden om spanning bij kinderen om te kunnen buigen met professionele de-escalatie technieken. Dit met als doel duidelijke grenzen aan te geven en de regie te behouden bij oplopende spanning zonder de relatie met het kind te verstoren. En natuurlijk afgestemd is op de doelgroep kinderen, de werkcontext en de leervragen van de leerkrachten.

Training vroegsignalering en de escaleren op school

Wat kan je verwachten?

Bejegening, bewustwording, conflictvaardigheden, inschattings- en samenwerkingsvaardigheden.

De training biedt gelegenheid om te experimenteren met de kernmodellen binnen de Trifier methode. De eigen invloed op de de-escalatie, aandacht voor de (multidisciplinaire) aanpak van ongewenst gedrag en het doelbewust inzetten van vaardigheden in de schoolomgeving zijn belangrijke onderdelen binnen de training.

De leerdoelen van de totale training zijn:

  • Bewust worden van de eigen houdingscommunicatie en het effect van die houdingscommunicatie op de ander.
  • Handvatten krijgen voor het anders aankijken tegen en denken over conflicten binnen de doelgroep.
  • Vormen van gedrag/agressie.
  • Methodisch kijken naar conflicten volgens het SAPREA model.
  • Kennis over het crisisontwikkelingsmodel.
  • Het voeren van steunende gesprekken met ouders
  • De drie AAA’s toepassen; afstemming, afbakening, alternatief.
  • USB (Uitnodigen, Stralen Begeleiden);
  • De modellen en technieken toepassen in een praktische situatie
Voor WIe?

Deze training is bedoeld voor professionals uit het speciaal onderwijs die werken met grote spanningsopbouw en kritische situaties bij de kinderen en hun ouders of verzorgers, die zich willen ontwikkelen op het gebied van regievoering.

training omgaan met onbegrepen gedrag
Omgaan met sexueel grensoverschrijdend gedrag
Resultaat
Inzicht, kennis en kunde

Deelnemers krijgen inzicht in hun eigen reactie-, omgangs- en communicatiepatronen ten aanzien van conflictsituaties en agressiehantering. Daarnaast ontwikkelen zij kennis en kunde op het gebied van het signaleren van spanningsopbouw en het interveniëren op grensoverschrijdend gedrag.

Ze zijn in staat om een veilig school- en leerklimaat te waarborgen en daar waar sprake is van een onveilige situatie, zijn zij in staat om op een verantwoorde manier in te grijpen en zo het gevaar voor alle betrokkenen te beperken.

* Klanten aan het woord *

"Trifier heeft ons de vaardigheden geleerd om van beheersing naar vroegsignalering te gaan"
GGz Breburg
“Onze medewerkers voelen zich zekerder en zijn consequenter. Dat zorgt voor helderheid en heeft daardoor een positieve uitwerking op het gedrag van onze leerlingen.”
Yulius SO Lombardia en SO de Wilgen
“De Trifier methodiek is nu echt onderdeel van ons, dagelijks, handelen”
De Riethorst Stromenland
“De trainingen van Trifier sluiten aan op onze praktijk en werken bovendien teamversterkend”
Albert Schweitzer Ziekenhuis
“Door op een uniforme wijze met escalerend gedrag om te gaan, hebben medewerkers meer vertrouwen in elkaar gekregen”
Pluryn
“Vroegsignalering, wat je daar al kan doen om escalatie te voorkomen. We zijn ons daar nu heel bewust van”
Pro Persona - Pompestichting

Twijfel je over de juiste training of programma?
Onze accountmanagers helpen je graag bij het vinden van de juiste training die past bij jouw leervraag.

Bel ons voor advies op +31 (0)161 231118.

Dank voor het invullen!

Bedankt voor het verslag, het wordt doorgestuurd naar de projectmanager.

Trifier draait op SYS Platform SYS Platform - Platform voor Coaches & Opleiders