“Veiligheid begint bij de voordeur. Zie een incident als leren, niet alleen als incident.” - Trifier
Trifier - de escalatie methodieken
Zoeken
Training grensoverschrijdend gedrag voor veiligheid medewerkers

“Veiligheid begint bij de voordeur. Zie een incident als leren, niet alleen als incident.”

Leger des Heils – Domus / Huis en Haard Gouda biedt beschermd wonen voor mensen met veelal psychiatrische problematiek. De voorziening is voor hen een beschermd en veilig thuis. Hier kijkt men naar wat de deelnemer nodig heeft. Samen brengen ze de problemen in kaart en stellen ze doelen om aan te werken. Bijvoorbeeld op gebied van psychiatrische problemen, verslavingen en een eventuele relatie met justitie. In overleg met de deelnemer wordt zo nodig schuldhulpverlening, verslavingszorg, GGZ of andere hulp ingeschakeld. Bij Domus / Huis en Haard brengen ze structuur in de dag van de deelnemer en zoeken ze een passende dagbesteding. Het doel is om deelnemers te ondersteunen bij hun herstel om weer zo goed mogelijk mee te kunnen doen in de maatschappij.

Maurits werkte voorheen als persoonlijk begeleider bij  Het Kompas van het Leger des Heils. Toen daar een incident had plaatsgevonden, was het voor Maurits helder dat er iets gedaan moest worden aan veiligheid. En ook om deze te waarborgen. Want zo zegt hij: “Veiligheid begint bij de voordeur’. Op de locatie Het Kompas heeft Maurits (en zijn collega’s) de Trifier training ‘Vroegsignalering en de-escalerend handelen’ gevolgd. En in die hoedanigheid heeft hij Trifier vervolgens bij Leger des Heils Domus Huis en Haard in Gouda geïntroduceerd, waar Maurits nu werkt als Teammanager.

Maurits en zijn collega’s zijn erg enthousiast over de Trifier trainingen en het resultaat ervan. Ze passen het geleerde toe in het dagelijks werk. Maurits licht toe: “We zien heel snel resultaat, het werken met het CrisisOntwikikelingsModel (COM) werkt. En we gebruiken dat ook. Het gaat in het contact met mensen om luisteren in plaats van altijd eerst reageren”.

Op de afdeling bij Het Kompas is er bijvoorbeeld veel afwisseling van deelnemers, en ook vaak (alleen) voor de avond en de nacht. Een crisis kan snel ontstaan, dan wordt er regelmatig, te snel gehandeld. Dat past ook bij die afdeling; er is crisis -> dus handelen, reageren. En dat kunnen Maurits en zijn collega’s ook goed. Maar wil je het methodisch en constructief aanpakken voor alle betrokkenen, dan gaat er nog iets vooraf aan het reageren. Maurits vertelt: “In de Trifier training hebben we geleerd om signalen te herkennen, het vroeg signaleren ervan. Vervolgens goed bevragen én luisteren; wat geeft de deelnemer aan. Dan ga je plannen, wie doet wat alvorens te reageren. Dat is heel belangrijk, maar wordt vaak overgeslagen. De training is heel praktisch, geeft alle handvatten en sluit aan bij de dagelijkse praktijk.”

Aan de hand van het SAPREA model gaan ze nu methodisch te werk. Het afwikkelen gebeurt nadien in een vergadering. Inclusief de evaluatie met betrokkenen. Voorheen ging dat anders vertelt Maurits: “In vergaderingen was er veel ruis over incidenten. Nu zetten we het incident in het systeem, volgens SAPREA model, dan presenteren we het in de vergadering. We houden het heel beknopt. Met slechts één iemand die uitvraagt in plaats van iedereen door elkaar.”

Het algemene doel van de trainingen is leren methodisch te werken. Er is daarom een werkgroep gemaakt die dit organiseert en begeleidt. Voorheen was de rolverdeling bij incidenten niet duidelijk. Nu passen we SAPREA toe ín het incident. “Pas daarna in de vergadering ‘gaan we los’ met elkaar om te evalueren en te reflecteren. Zoals zelfreflectie, feedback en kijken naar wat je eigen aandeel is geweest”, zegt Maurits. Op deze manier zorgen ze ervoor dat dit een dagelijkse manier van werken wordt, zodat het blijvend is en geborgd in de organisatie.

Tijdens een breed MT-overleg heeft Maurits de Trifier training en het resultaat ervan gepresenteerd aan de (regio) managers. Hij hoopt dat de methodische werkwijze verder geborgd wordt door heel de organisatie. Het stoplichtmodel waar ze al mee werken bijvoorbeeld, uitbreiden naar COM.

De training is voor alle niveaus geschikt vindt Maurits: “Het was een diverse groep en iedereen was positief! Er is nu een methodische manier van werken, daardoor is er een aanspreekcultuur ontstaan. De training heeft gezorgd voor een stevige duidelijke basis, dat geeft een veilige sfeer onderling.”

Maurits sluit af met te zeggen dat de samenwerking met Trifier heel prettig is: “Trifier is actief in contact naar ons, duidelijk in communicatie en we weten precies wat ons te wachten staat, de nazorg en evaluatie is fijn. Dat draagt ook bij dat het in ons systeem, in ons hoofd blijft.”

Dank voor het invullen!

Bedankt voor het verslag, het wordt doorgestuurd naar de projectmanager.

Trifier draait op SYS Platform SYS Platform - Platform voor Coaches & Opleiders